Nämnder/Styrelser    
Överförmyndarnämnd
Ätrans Vattenråd (tidigare Ätrans Vattenvårdsförbund)
Vatten & Miljö i Väst AB
Valnämnd
Törlan, Uttran och Ramsjö kanals Vattenråd
Systarna Hulda och Elsa Perssons minnesfond
Suseåns Vattenråd
Stiftelsen Svenstorpsgåvan
Stiftelsen Olofsbo hembygdsgård
Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem
Socialutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Servicenämnd
Samordningsförbundet i Halland
Rådet för social hållbarhet (fd Rådet för Trygghet och Hälsa)
Revisorer för granskning av kommunens verksamheter
Revisorer för granskning av kommunens stiftelser
Patientnämnden i Halland
Ombud till årsmöten med Vattenregleringsföretagen i Ätran
Ombud till föreningsstämmor med Kommuninvest ek för
Ombud att granska begravningsverksamheten
Nämndemän vid Varbergs tingsrätt
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kultur-, fritids- och tekniknämndens kulturutskott
Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott
Kultur-, fritid- och tekniknämnd
Krisledningsnämnd
Kooperativ Utveckling i Halland ek förening - Coompanion
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens näringlivs- och arbetsmarknadsutskott
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige
Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst
Kommunala pensionärsrådet - kommunens representanter
Kommun- och regionsforum Halland
Kattegatts kustvattenråd
Huvudmän i Mjöbäcks Sparbank
Huvudmän i Falkenbergs Sparbank
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel i Halland
Föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a
Funktionsrättsrådet (fd Kommunala handikapprådet)
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
Falkenbergs Stadshus AB
Falkenbergs Bostads Parkering AB
Falkenbergs Bostads AB
Falkenbergs Biogas AB
Falkenberg Energihandel AB
Falkenberg Energi AB
Destination Falkenberg AB
Bygglovsnämnd
Boföreningen Lönnen (Gröna gatan)
Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala sam
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolfor
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
Barn- och utbildningsnämnd
 
Uppdaterad 2021-10-26 21:00:47