Nämnder/Styrelser    
Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolfor
Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala sam
Boföreningen Lönnen (Gröna gatan)
Bygglovsnämnd
Destination Falkenberg AB
Falkenberg Energi AB
Falkenberg Energihandel AB
Falkenbergs Biogas AB
Falkenbergs Bostads AB
Falkenbergs Bostads Parkering AB
Falkenbergs Stadshus AB
Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB
Funktionsrättsrådet (fd Kommunala handikapprådet)
Föreningen Folkets Hus i Falkenberg u p a
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel i Halland
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
Huvudmän i Falkenbergs Sparbank
Huvudmän i Mjöbäcks Sparbank
Kattegatts kustvattenråd
Kommun- och regionsforum Halland
Kommunala pensionärsrådet - kommunens representanter
Kommunalförbundet Räddningstjänst Väst
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
Kommunstyrelsens näringlivs- och arbetsmarknadsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kooperativ Utveckling i Halland ek förening - Coompanion
Krisledningsnämnd
Kultur-, fritid- och tekniknämnd
Kultur-, fritids- och tekniknämndens arbetsutskott
Kultur-, fritids- och tekniknämndens kulturutskott
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Nämndemän vid Varbergs tingsrätt
Ombud att granska begravningsverksamheten
Ombud till föreningsstämmor med Kommuninvest ek för
Ombud till årsmöten med Vattenregleringsföretagen i Ätran
Patientnämnden i Halland
Revisorer för granskning av kommunens stiftelser
Revisorer för granskning av kommunens verksamheter
Rådet för social hållbarhet (fd Rådet för Trygghet och Hälsa)
Samordningsförbundet i Halland
Servicenämnd
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Socialutskott
Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem
Stiftelsen Olofsbo hembygdsgård
Stiftelsen Svenstorpsgåvan
Suseåns Vattenråd
Systarna Hulda och Elsa Perssons minnesfond
Törlan, Uttran och Ramsjö kanals Vattenråd
Valnämnd
Vatten & Miljö i Väst AB
Ätrans Vattenråd (tidigare Ätrans Vattenvårdsförbund)
Överförmyndarnämnd
 
Uppdaterad 2022-01-25 21:00:27